Background Image

 

 

 

 

 

Privacy

Privacyverklaring (AVG)

Ergotherapie Rozemarijn is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Ergotherapie Rozemarijn beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Ergotherapie Rozemarijn is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Overal waar u in deze tekst leest over uw persoonsgegevens kan dat betrekking hebben op onze cliënten, maar ook op andere relaties wiens persoonsgegevens door onze praktijk worden verwerkt.

Persoonsgegevens Ergotherapie Rozemarijn verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Ergotherapie Rozemarijn gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben.

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens Onze praktijk moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van ergotherapeutische behandelingen. Op grond van wettelijke verplichtingen (WGBO) zijn wij verplicht uw medisch dossier 15 jaar te bewaren. Na afloop van deze bewaarperiode vernietigen wij uw gegevens. Onze praktijk bewaart uw gegevens elektronisch en gedeeltelijk op papier.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging persoonsgegevens Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht Ergotherapie Rozemarijn om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgt Ergotherapie Rozemarijn ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld en/ of beveiligd.

Uw privacyrechten U heeft recht op informatie over onze gegevensverwerking met betrekking tot uw persoonsgegevens (artikel 13 en 14 AVG), recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG), recht op correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16 AVG) en/of recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (artikel 17 AVG). Daarnaast heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 AVG) door Ergotherapie Rozemarijn.

Tot slot heeft u recht op dataportabiliteit; op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20 AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken kunt u een inzageverzoek per e-mail doen. Uw verzoek handelen wij kosteloos binnen 4 weken af.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Ook zo'n verzoek handel ik kosteloos binnen 4 weken af. U kunt uw verzoeken sturen aan of mailen naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.